مجموعه : BBC Sound Effects Library

%مجموعه : BBC Sound Effects Library

BBC Sound Effects Library
Genre: Instrumental

File size: 5 GB

 

00 – Annoying Sounds (Revenge CD).rar

Sound Effects Library-01 (BBC Sound Effects).rar

Sound Effects Library-02 (Exterior Atmospheres).rar

Sound Effects Library-03 (Household).rar

Sound Effects Library-04 (Interior Backgrounds).rar

Sound Effects Library-05 (Transport).rar

Sound Effects Library-06 (Animals & Birds).rar

Sound Effects Library-08 (Comedy, Fantasy and Humor).rar

Sound Effects Library-09 (International).rar

Sound Effects Library-10 (Communications).rar

Sound Effects Library-11 (Water).rar

Sound Effects Library-12 (British Birds).rar

Sound Effects Library-13 (Industry).rar

Sound Effects Library-14 (Cities).rar

Sound Effects Library-15 (Rural Atmopheres).rar

Sound Effects Library-16 (Cars).rar

Sound Effects Library-17 (Sport and Leisure).rar

Sound Effects Library-18 (Bang!).rar

Sound Effects Library-19 (Electronically Generated Sounds).rar

Sound Effects Library-20 (Weather #1).rar

Sound Effects Library-21 (Weather #2).rar

Sound Effects Library-22 (Ships & Boats #1).rar

Sound Effects Library-23 (Ships & Boats #2).rar

Sound Effects Library-24 (America).rar

Sound Effects Library-26 (China).rar

Sound Effects Library-27 (Babies).rar

Sound Effects Library-28 (Hospitals).rar

Sound Effects Library-29 (Africa- The Human World).rar

Sound Effects Library-30 (Africa- The Natural World).rar

Sound Effects Library-31 (Equestrian Events).rar

Sound Effects Library-32 (Greece).rar

Sound Effects Library-33 (Adventure Sports).rar

Sound Effects Library-34 (Livestock #1).rar

Sound Effects Library-35 (Livestock #2).rar

Sound Effects Library-36 (Farm Machinery).rar

Sound Effects Library-37 (Horses #1).rar

Sound Effects Library-38 (Horses #2 and Dogs).rar

Sound Effects Library-39 (Schools & Crowds).rar

Sound Effects Library-40 (Spain).rar

 

 


دانلود فايلها

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.