دانلود Final Fantasy XI Original Soundtrack PREMIUM BOX

دانلود مجموعه Final Fantasy XI Original Soundtrack PREMIUM BOX

%دانلود Final Fantasy XI Original Soundtrack PREMIUM BOX

Artist: VA
Title Of Album: Final Fantasy XI Original Soundtrack PREMIUM BOX
Year Of Release: 2007
Genre: Score, Soundtrack
Quality: MP3
Bitrate: 320 kbps
Time: 7:31:27 min
Total Size:1,24 Gb

مجموعه موسیقی های متن فیلم تحت عنوان Final Fantasy XI  هم اکنون از رسانه رادیو باران منتشر شد …

 Track List :

Disc 1 – FINAL FANTASY XI Original Soundtrack
01. Shiro Hamaguchi, Nobuo Uematsu – "FFXI Opening Theme" ~Legend – The Crystal Theme, Memory of the People, Memoro de la Ŝtono, Memory of the Wind~ (06:46)
02. Naoshi Mizuta – Vana'diel March (03:18)
03. Naoshi Mizuta – The Kingdom of San d'Oria (04:34)
04. Nobuo Uematsu – Ronfaure (04:57)
05. Naoshi Mizuta – Battle Theme (02:17)
06. Naoshi Mizuta – Chateau d'Oraguille (04:33)
07. Naoshi Mizuta – Batallia Downs (04:30)
08. Kumi Tanioka – The Republic of Bastok (02:53)
09. Kumi Tanioka, Hidenori Iwasaki – Gustaberg (04:12)
10. Kumi Tanioka – Metalworks (03:02)
11. Naoshi Mizuta – Rolanberry Fields (02:27)
12. Naoshi Mizuta – The Federation of Windurst (03:12)
13. Naoshi Mizuta – Heavens Tower (06:25)
14. Naoshi Mizuta – Sarutabaruta (02:47)
15. Naoshi Mizuta – Battle in the Dungeon (02:27)
16. Naoshi Mizuta – Sauromugue Champaign (05:23)
17. Naoshi Mizuta – Mhaura (02:51)
18. Naoshi Mizuta – Buccaneers (01:55)
19. Naoshi Mizuta – Battle Theme #2 (02:27)
20. Naoshi Mizuta – Voyager (02:14)
21. Naoshi Mizuta – Selbina (02:18)

Disc 2 – FINAL FANTASY XI Original Soundtrack
01. Nobuo Uematsu – Prelude (01:18)
02. Kumi Tanioka – Regeneracy (01:10)
03. Naoshi Mizuta – Hume Male (01:53)
04. Kumi Tanioka – Hume Female (01:06)
05. Naoshi Mizuta – Elvaan Male (01:52)
06. Kumi Tanioka – Elvaan Female (01:27)
07. Naoshi Mizuta – Tarutaru Male (01:27)
08. Kumi Tanioka – Tarutaru Female (00:50)
09. Kumi Tanioka, Hirosato Noda – Mithra (01:54)
10. Naoshi Mizuta – Galka (01:40)
11. Nobuo Uematsu – Airship (02:19)
12. Naoshi Mizuta – The Grand Duchy of Jeuno (02:23)
13. Kumi Tanioka – Ru'Lude Gardens (02:31)
14. Nobuo Uematsu – Recollection (03:10)
15. Nobuo Uematsu – Anxiety (02:44)
16. Naoshi Mizuta – Battle in the Dungeon #2 (01:33)
18. Naoshi Mizuta – Mog House (03:29)
17. Naoshi Mizuta – Blackout (00:44)
19. Nobuo Uematsu – Hopelessness (01:53)
20. Kumi Tanioka – Fury (01:37)
21. Naoshi Mizuta – Tough Battle (03:00)
22. Nobuo Uematsu – Sorrow (02:38)
23. Nobuo Uematsu – Sometime, Somewhere (01:47)
24. Naoshi Mizuta – Xarcabard (04:29)
25. Nobuo Uematsu – Despair (Memoro de la Ŝtono) (02:26)
26. Naoshi Mizuta – Castle Zvahl (09:10)
27. Kumi Tanioka, Hidenori Iwasaki – Shadow Lord (01:51)
28. Kumi Tanioka – Awakening (05:20)
29. Nobuo Uematsu – Repression (Memoro de la Ŝtono) (03:07)
30. Naoshi Mizuta – Vana'diel March #2 (04:22)

Disc 3 – FINAL FANTASY XI Rise of the Zilart Original Soundtrack
01. Naoshi Mizuta – Kazham (02:38)
02. Naoshi Mizuta – Yuhtunga Jungle (08:16)
03. Naoshi Mizuta – Battle Theme #3 (02:16)
04. Naoshi Mizuta – "Dash de Chocobo" (03:29)
05. Naoshi Mizuta – Rabao (04:29)
06. Naoshi Mizuta – Altepa Desert (04:19)
07. Naoshi Mizuta – Battle in the Dungeon #3 (02:10)
08. Naoshi Mizuta – Grav'iton (01:50)
09. Naoshi Mizuta – Norg (03:23)
10. Naoshi Mizuta – Tough Battle #2 (02:46)
11. Naoshi Mizuta – The Sanctuary of Zi'Tah (04:13)
12. Naoshi Mizuta – Ro'Maeve (04:26)
13. Naoshi Mizuta – Hall of the Gods (04:33)
14. Naoshi Mizuta – Fighters of the Crystal (03:32)
15. Naoshi Mizuta – Tu'Lia (03:55)
16. Naoshi Mizuta – Ve'Lugannon Palace (05:42)
17. Naoshi Mizuta – Eald'narche (01:54)
18. Naoshi Mizuta – Belief (03:29)
19. Naoshi Mizuta – End Theme (02:43)

Disc 4 – FINAL FANTASY XI Chains of Promathia Original Soundtrack
01. Naoshi Mizuta – Unity (01:49)
02. Naoshi Mizuta – Moblin Menagerie – Movalpolos (04:36)
03. Naoshi Mizuta – Depths of the Soul (02:40)
04. Naoshi Mizuta – Faded Memories – Promyvion (05:25)
05. Naoshi Mizuta – Currents of Time (04:23)
06. Naoshi Mizuta – First Ode: Nocturne of the Gods (00:56)
07. Naoshi Mizuta – A New Horizon – Tavnazian Archipelago (03:32)
08. Naoshi Mizuta – Onslaught (02:23)
09. Naoshi Mizuta – The Forgotten City – Tavnazian Safehold (02:44)
10. Naoshi Mizuta – Second Ode: Distant Promises (02:31)
11. Naoshi Mizuta – The Ruler of the Skies (01:31)
12. Naoshi Mizuta – Turmoil (02:19)
13. Naoshi Mizuta – Third Ode: Memoria de la Ŝtono (00:52)
14. Naoshi Mizuta – Happily Ever After (02:40)
15. Naoshi Mizuta – Conflict: You Want to Live Forever? (03:54)
16. Naoshi Mizuta – Conflict: March of the Hero (03:30)
17. Naoshi Mizuta – Fourth Ode: Clouded Dawn (01:43)
18. Naoshi Mizuta – Words Unspoken – Pso'Xja (04:14)
19. Naoshi Mizuta – Fifth Ode: A Time for Prayer (01:39)
20. Naoshi Mizuta – The Celestial Capital – Al'Taieu (07:25)
21. Naoshi Mizuta – Gates of Paradise – The Garden of Ru'Hmet (06:34)
22. Naoshi Mizuta – Dusk and Dawn (02:41)
23. Naoshi Mizuta – A New Morning (04:34)
24. The Star Onions – Gustaberg (Bonus Track) (03:33)

Disc 5 – FINAL FANTASY XI Treasures of Aht Urhgan Original Soundtrack
01. Naoshi Mizuta – Bustle of the Capital (04:09)
02. Naoshi Mizuta – Eastward Bound… (03:56)
03. Naoshi Mizuta – Bandits' Market (04:10)
04. Naoshi Mizuta – Illusions in the Mist (04:45)
05. Naoshi Mizuta – Mercenaries' Delight (02:20)
06. Naoshi Mizuta – Jeweled Boughs (04:12)
07. Naoshi Mizuta – Ululations from Beyond (05:10)
08. Naoshi Mizuta – Rapid Onslaught -Assault- (03:02)
09. Naoshi Mizuta – Fated Strife -Besieged- (01:53)
10. Naoshi Mizuta – Delve (01:44)
11. Naoshi Mizuta – Whispers of the Gods (02:57)
12. Naoshi Mizuta – Circuit de Chocobo (03:43)
13. Naoshi Mizuta – Run Chocobo, Run! (01:30)
14. Naoshi Mizuta – The Colosseum (02:37)
15. Naoshi Mizuta – Black Coffin (03:52)
16. Naoshi Mizuta – A Puppet's Slumber (01:34)
17. Naoshi Mizuta – Ever-Turning Wheels (02:26)
18. Naoshi Mizuta – Forbidden Seal (04:29)
19. Naoshi Mizuta – Hellriders (03:08)
20. Naoshi Mizuta – Eternal Gravestone (01:10)
21. Naoshi Mizuta – Vana'diel March #4 (02:01)

Disc 6 – FINAL FANTASY XI UNRELEASED TRACKS
01. Naoshi Mizuta – A Road Once Traveled (02:53)
02. Nobuo Uematsu – One Last Time (03:26)
03. Naoshi Mizuta – Eternal Oath (02:15)
04. Naoshi Mizuta – To the Heavens (01:13)
05. Naoshi Mizuta – Bloody Promises (02:07)
06. Naoshi Mizuta – Hook, Line, and Sinker (01:32)
07. Naoshi Mizuta – The Big One (02:08)
08. Naoshi Mizuta – Choc-a-bye Baby (02:42)
09. Naoshi Mizuta – Revenant Maiden (01:31)
10. Naoshi Mizuta – Hidden Truths (02:20)
11. Naoshi Mizuta – Moongate (Memoro de la Ŝtono) (01:31)
12. Naoshi Mizuta – Celestial Thunder (01:19)
13. Naoshi Mizuta – A Realm of Emptiness (03:49)
14. Izumi Masuda – Distant Worlds (05:20)
15. Naoshi Mizuta – Jeuno -Starlight Celebration- (05:09)
16. Naoshi Mizuta – Sunbreeze Shuffle (02:31)
17. Naoshi Mizuta – Distant Worlds -Guitar Version- (05:17)
18. The Star Onions – Ru'Lude Gardens -Star Onions Version- (03:40)

Disc 7 – Piano Collections FINAL FANTASY XI
01. Ayumi Iga – The Federation of Windurst (03:50)
02. Kasumi Oga – Rabao (04:16)
03. Kasumi Oga – Choc-a-bye Baby (03:18)
04. Kasumi Oga – Moblin Menagerie – Movalpolos (03:43)
05. Ayumi Iga & Kasumi Oga – Battle Theme #2 (02:24)
06. Ayumi Iga – Faded Memories – Promyvion (05:08)
07. Ayumi Iga – Jeweled Boughs (04:21)
08. Ayumi Iga – Tu'Lia (04:04)
09. Ayumi Iga – Distant Worlds (05:22)
10. Ayumi Iga & Kasumi Oga – Vana'diel March #4 (02:16)


دانلود فايلها
Final Fantasy XI - CD1
Final Fantasy XI - CD2
Final Fantasy XI - CD3
Final Fantasy XI - CD4
Final Fantasy XI - CD5
Final Fantasy XI - CD6
Final Fantasy XI - CD7

تهيه اکانت وي آي پي مخصوص دانلود از راديوباران

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *