آلبوم موسیقی بی کلام و آرامش بخش تغییر فصل ها – A Change of Seasons اثر برایان کرین

%آلبوم موسیقی بی کلام و آرامش بخش تغییر فصل ها    A Change of Seasons  اثر برایان کرین

Brian Crain : A Change of Seasons
Genre: Instrumental
Release date: 2006
 

آلبوم  A Change of Seasons شاهکار دیگری از برایان کرین است که مناسب برای این روز های پایانی فصل زیبای پائیز است …. حس و حال ارامشبخشی را به شما در این روز های زیبای پائیزی خواهد داد.

پاییز،دستانم رابه مهر می فشاردو مرا به دنیای آرزوها می برد. آرزوهایم رامانند برگان زردرنگش می تکاند و مراچون درخت پیر که از سرما وحشت دارم به زمستان دعوت می کند. آنچنان که برگ های رنگارنگش درهیاهوی بادبی تابی می کنند. مرابرای رسیدن به آرزوهایم بی تاب تر می کند.
پاییز، هر لحظه مرابه سمت رؤیاهایم می خواند ومی خواهد که مراهمسفربادکند تاسراسیمه درمیان برگ ها به دنبال گمشده هایم بگردم ودرآخر خودرادرمیان گمشدگانم بجویم.پ اییز!ای دوست بی آلایشم.هرگاه نسیمت رابه دنبال من فرستادی به اوبگوتابه جای صدای هوهویش صدای خش خش برگ هایت رابرای من به هدیه بیاورد ، تامرا هرثانیه به یاد آرزوهایم بیاورد و در هر صدم ثانیه برای رسیدن به آنها پریشان ترم کند.