صداهایی از طبیعت : مجموعه پنجم – جنگل

%صداهایی از طبیعت : مجموعه پنجم – جنگل

افلاطون : موسیقی ، یک ناموس اخلاقی است که روح به جهانیان ، و بال به تفکر و جهش به تصور ، و ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز می بخشد.

صدای پرندگان ، رودخانه و طبیعت دست نخورده پیرامون آنها از هنرمندان این اثر می باشند که در نهایت زیبایی و ظرافت آوای دلنشین خود را سر می دهند و عطر آرامش را در محیط اطراف پراکنده می کنند. اگر از جمله افرادی هستید که وقت سر زدن به طبیعت را ندارید و خود را در امور روزانه به شدت غرق کرده ایید شاید شنیدن این قطعه برای لحظاتی شما را به طبیعت بکر و دست نخورده ایی ببرد که در آرزوی رفتن به آن مکان هستید.