خداحافظ تو … امین رستمی

%خداحافظ تو ... امین رستمی

 

پر از یاد توام پره خاطره
چشام هرشب از نبودت پره
اگه قلب من واست میزنه
اگه بی چشات دلم میشکنه

خداحافظ تو با اینکه هنوزم میمیرم برات
خداحافظِ تو میسوزونه دلمو آتیشِ خاطرات
خداحافظِ تو تا قلبم به تنهایی عادت کنه
تا اشکم به چشمام خیانت کنه
خداحافظ تو خداحافظ تو

قرارمون نبود تنها بری تو
قرارمون نبود بی تو بمونم
قرارمون نبود فاصله بــاشه
قرارمون نبود بی تو بخــونم

خداحافظ تو با اینکه هنوزم میمیرم برات
خداحافظِ تو میسوزونه دلمو آتیشِ خاطرات
خداحافظِ تو تا قلبم به تنهایی عادت کنه
تا اشکم به چشمام خیانت کنه
خداحافظ تو