موسیقی بیکلام و آرامشبخش Movement از ونجلیس

%موسیقی بیکلام و آرامشبخش Movement از ونجلیس

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست 
تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست
تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم
تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست
تنهایی را دوست دارم………..
زیرا در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست

و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد.
چون در تنهایی به تو فکر می کنم .
شاید در سکوتی یا شاید در شبی سرد و بارانی دوباره در کنارم باشی .

تنهایی را دوست دارم …..