صداهایی از طبیعت : مجموعه ششم – امواج دریا

%صداهایی از طبیعت : مجموعه ششم – امواج دریا
 
ششمین مجموعه از صداهای طبیعت به صدای امواج دریا اختصاص دارد ، صدای دریا با آرامش دلنشین و همیشگی خود همواره انسان را به سمت خود جذب کرده است ، و این بار تلفیق صداهای طبیعت با صدای پیانو مجموعه ی آرامشبخشی را ایجاد کرده است ، رادیو باران پیشنهاد میکند تا در لحظات خستگی های فکری با گوش دادن به این مجموعه به آرامش فکری دست پیدا کنید.